O nás


Double Impact garantuje klientům dvojitý zásah –  na hlavu i srdce zákazníka.

 

Jen marketing,  který dokáže současně zasáhnout emoce i rozum, má totiž dnes šanci prodávat!

 

Double Impact vznikl přátelským oddělením z veletržní a reklamní společnosti Progres Partners Advertising. Své dlouholeté zkušenosti, kontakty a dobré ceny nyní nabízí nejen vystavovatelům na veletrzích Sběratel, Investor a Minerály a drahé kameny, které Double Impact pořádá, ale všem, kteří hledají alternativu k zavedeným marketingovým prostředkům.

 

 

Poradenství v oblasti sběratelství a alternativních investic

Double Impact poskytuje prostřednictvím svých veletrhů  firmám, které podnikají v oblasti sběratelství a investic nezávislý prostor pro nalezení nových klientů. Firma má díky tomu detailní přehled o dění na trhu a udržuje úzké vztahy s většinou významných hráčů a expertů v oboru. Proto v rámci svých aktivit poskytuje zájemcům o ocenění sbírek nebo poradenství v oblasti sběratelství a investic kontakty na firmy a odborníky, kteří by v daném případě  mohli nejlépe pomoci.

Pro více informací nás kontaktujte.

 

 

Organizace originálních oslav a večírků

Double Impact pravidelně organizuje originální party v netradičních prostředích pro vystavovatele, kteří se účastní veletrhů, jež pořádá. Rádi uděláme takovou party s výborným jídlem a pitím za rozumnou cenu a výzdobou, která odráží téma večírku, také pro vás. S naším externím týmem expertů, kteří bedlivě sledují nejnovější party trendy vám zorganizujme akci šitou na míru, o které se bude dlouho mluvit.

Galerii fotografií z našich akcí najdete zde

 

 

Vydávání knih, pohlednic a sběratelských zajímavostí

Double Impact vydává knihy a pohlednice, jež se váží k propagaci veletrhů, které organizuje nebo popularizují sběratelství.

Více např. o knize „Rudolf Richard Hofmeister  – Nezasloužený osud průkopníka české literární fantastiky“ se můžete dozvědět zde.

Sběratelské dárky, jako trička, pohlednice. magnety nebo sběratelské akcie, které jsou v prodeji po celý rok, pak najdete zde.

 

 

Podporujeme Cvokařské muzeum ve Starém Rožmitále

Cvokařské muzeum je otevřeno zdarma pro potěchu všech návštěvníků obce Starý Rožmitál a jejího okolí. Bývalý cvokařský veřtat je přístupný v domě č.p. 74 od jara do podzimu. Návštěvu muzea můžete spojit s krásnou procházkou alejí podél Podzámeckého rybníka od farního kostela, u kterého je pohřben Jakub Jan Ryba, autor slavné České mše vánoční, k zámku v Rožmitálu pod Třemšínem.

www.staryrozmital.cz

 

 

 

Čeká vaše agentura, až jí vymyslíte zadání, co dělat?

 

Pak ji nepotřebujete!

 

 

Chcete nápady a perfektní servis?

 

Potom kontaktujte nás!

 

 

 

 

 

Double Impact guarantees a double hit to its clients – of the customer’s heart and mind.

 

Only the marketing that can hit both emotions and mind stands a chance of selling something today!

 

Double Impact was created by splitting from Progress Partners Advertising, a fair promoter and advertising agency. 

They now offer their accumulated experience, contacts and favourable prices not only to exhibitors at the Collector, Investor and Prague Gem & Mineral Show fairs, which Double Impact organizes, but to all looking for alternatives to conventional marketing means and tools.

 

Consulting services in the field of collecting and alternative investments

Through the fairs it promotes and organizes, Double Impact is providing an opportunity to find new clients to companies dealing in the collecting and investment business. Our company knows what is going on in the market and maintains close relations with most of the major players and experts in the field. This is why its portfolio of services includes providing contacts to relevant firms and experts to all looking for evaluations of collections or a piece of advice in the field of collecting and investments.

Contact us for more information.

Organization of unforgettable celebrations and parties

Double Impact regularly hosts original parties in unconventional settings for exhibitors attending the fairs it organizes. We will be happy to arrange a party with excellent food and drinks, for a reasonable price, and with decorations reflecting the party’s main theme also for you. Together with our team of external catering experts closely watching the latest party trends, we will prepare a tailor-made event for you which will be talked about for a long time.

Publication of books, postcards and collector’s curios

Double Impact publishes books and postcards promoting the fairs it organizes or popularizing collecting activities.

For example, you can learn more about the book “Rudolf Richard Hofmeister – Undeserved fate of the pioneer of Czech fantasy literaturehere.

Collector’s gifts, such as T-shirts, postcards, magnetic clips or collector’s shares available throughout the year can be found here.

 

We sponsor the Shoe Nails Museum in Starý Rožmitál

The Shoe Nails Museum is open free of charge to please all who visit the village of Starý Rožmitál and its surroundings. The former shoe nails workshop in the house No. 74 is open for visitors from spring to autumn. You can combine a visit to the museum with a beautiful walk down an alley along the Podzámecký pond, from the parish church next to which Jan Jakub Ryba, the author of the famous Czech Christmas Mass, is buried to the chateau in Rožmitál pod Třemšínem.

www.staryrozmital.cz

 

Is your agency waiting for you to tell them what to do?

 

Then you don’t need it!

 

Do you want ideas and perfect services?

 

Contact us!