Reklama, tisk a textařské práce


Double Impact je nejen organizátor veletrhů, ale také reklamní agentura, která umí tisknout a provádět grafické práce za velmi výhodné ceny. Mezi naše spokojené klienty patří jak firmy z řad vystavovatelů jako např. Numiscollect, PCGS nebo Delcampe International, tak společnosti mimo veletržní branži, např. Investiční a realitní společnost Redot.

Protože si pro všechny naše veletrhy zajišťujeme interně veškeré tiskové služby a nákup reklamního prostoru v médiích, objednáváme vše ve velkých objemech od našich dodavatelů pak dostáváme velmi výhodné ceny. A rádi se o ně podělíme také s Vámi.

S naší sítí extreních spolupracovníků z řad špičkových novinářů zajišťujeme také textařské prácetvorbu tiskových zpráv, firemních článků, zpravodajství na webové stránky, nebo reklamních textů.

Podívejte a přečtěte si například na náš časopis Sběratel & Investor, který vydáváme každý rok jako katalog k našim veletrhům.

 

V čem můžeme pomoci Vašim prodejům

 

Grafika, produkce, nákup billboardových ploch

 

 • grafický design – od nápadu, přes zpracování až po podklady pro tisk
 • tisk velkých i malých nákladů letáků, plakátů, billboardů a publikací
 • POS reklamní nosiče, včetně grafického zpracování potisku
 • originální reklamní předměty a dárky s myšlenkou pro klienty
 • nákup billboardových ploch po celé ČR za nízké ceny

 

Media, texty, vyhledávání témat

 

 • zpracování tiskových zpráv pro media
 • tvorba článků pro firemní časopisy
 • zprávy pro vaše profily na sociálních sítích
 • vytipování vhodných témat a osobností pro vaše firemní periodika
 • mediální kontakty na osobnosti z pop kulturního světa
 • poradenství v oblasti alternativních cest, jak oslovit zákazníky

 

Kompletní zajištění účasti na veletrhu

 

 • nákup plochy a jednání s organizátory veletrhu doma i v zahraničí
 • stavba stánků ze systému Octanorm
 • návrh, vizualizace, výroba a stavba atypických expozic
 • grafika, tisk a instalace polepů expozice
 • skladování expozice v průběhu roku
 • naplánování a realizace reklamní kampaně na veletrhu, tak aby účast vystavovatele byla co nejefektivnější

 

Sběratelství a alternativní investice   

 

 • zprostředkování oceňování sbírek
 • kontakt na přední znalce a odborníky z různých sběratelských oborů
 • cílená komunikace se zájemci o investice do alternativních komodit

 

Našli jste službu, kterou potřebujete? Kontaktujte nás!

 

 

Double Impact is not only a fair organizer and promoter, but also an advertising agency that can provide graphic design and printing services at very favourable prices. Our satisfied clients include both exhibitors, such as Numiscollect, PCGS or Delcampe International, and companies outside the fair and exhibition industry, e.g. Investiční a realitní společnost Redot.

We do all print services for all our fairs in-house and purchase large volumes of advertising space in the media for all of them. The latter means we can get very favourable rates from our suppliers. And we will be happy to share them with you.

Together with our external collaborators recruited from the ranks of top journalists, we also provide copywriting and text-writing services, including press releases, advertorials, web news or promotional texts.

Have a look and read, for example, our Collector & Investor magazine, which we publish every year as a catalogue of our fairs.

 

 

How we can help boost your sales

 

 

Graphic design, production, lease/purchase of billboard space

 • graphic design – from the idea via processing to data for printing
 • printing of large or small volumes of leaflets, posters, billboards and publications
 • POS promotion carriers, including graphic designs of print
 • original promotional articles and gifts with an idea for clients
 • lease/purchase of billboard space all over the Czech Republic at low rates

 

Media, texts, media analyses and monitoring

 • preparation of press releases for media
 • writing of articles for company magazines
 • news for your profiles on social networks
 • selection of suitable topics and personalities for your company periodicals
 • media contacts to pop and culture world celebrities
 • consulting in the field of alternative ways of addressing customers

 

Comprehensive fair participation arrangements

 • lease/purchase of exhibition space and negotiations with organizers of fairs both at home and abroad
 • stand fitting work using the Octanorm modular system
 • design, visualization, manufacture and assembly of non-standard exhibition stands
 • graphic design, printing and installation of stand posters
 • storage of your stand throughout the year
 • planning and implementation of promotional campaigns at the fair to make the exhibitor’s participation as effective as possible

 

Collecting and alternative investments  

 • arrangement of assessments and evaluations of collections
 • contacts to leading experts in different fields of collecting
 • targeted communication with parties interested in investments into alternative commodities